ISSN 2308-4057 (Печать),
ISSN 2310-9599 (Онлайн)
Поиск статей
Что искать
Параметры поиска
Результатов на странице
Результаты поиска: 3 статей
Строка поиска: Galina A. Lukyanova
Авторы Название статьи Том Номер Год
1 Serba E. M., Tadzhibova P. Yu., Rimareva L. V., Overchenko M. B., Ignatova N. I., Volkova G. S. Bioconversion of soy under the influence of Aspergillus oryzae strains producing hydrolytic enzymes 9 1 2021
2 Kasjanenko S. M., Kasjanenko O. I., Nagornaya L. V., Yevstafieva V. A., Melnychuk V. V., Lukyanova G. A., Gurenko I. A. Yeast-rich mannan fractions in duck cultivation: prospects of using 8 2 2020
3 Osipova G. A., Koryachkina S. Yu., Koryachkin V. P., Seregina T. V., Zhugina A. E. Effects of protein-containing additives on pasta quality and biological value 7 1 2019