ISSN 2308-4057 (Print),
ISSN 2310-9599 (Online)

О роли жиров в выпеченных мучных изделиях

Аннотация
The role of fats in developing the structure of dough and baked bread goods and pastries is considered. Criteria of choosing fatty materials by their nutritional value and physical state for obtaining safe and quality products are presented. A method of producing pastries with liquid vegetable oils and natural biopolymer-based stabilizing food additives is proposed.
Ключевые слова
fats , oils , dough , baked flour goods , food additives.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 1. Koz´mina, N.P, Biokhimiya khlebopecheniya (Breadmaking Biochemistry, Mos-cow: Pishchevaya Promyshlennost´, 1971.
 2. Puchkova, L.I., Zhiry v khlebopechenii: obzornaya informatsdiya (Fats in Bread Baking: Overview), Moscow: TsNIIITEN, 1976.
 3. Zubchenko, A.V., Fiziko-khimicheskie osnovy tekhnologii konditerskikh izdelii (Physicochemical Basics of Pastry Technology), Voronezh: Voronezh. gos. tekhnol. Akad., 1997.
 4. Matz, S.A., Matz, T.D., Cookie and Cracker Technology, 2nd ed., Westport (Conn.): AVI, 1978.
 5. Cauvain, S. and Young, L., Baking Problems Solved, Cambridge: Woodhead, 2001; Moscow: Professiya, 2006.
 6. Kulakova, S.N., Viktorova, E.V., and Levachev, M.M., Trans-izomery zhirnykh kislot v pishchevykh produktakh (Transisomers of fatty acids in food products), Masla i zhiry: spetsializirovannyi informatsionnyi byulleten´ (Oils and fats: A specialized information bulle-tin), 2008, no. 3, pp. 11–14.
 7. Sandram, K., Zameshchenie zhirnykh kislot, soderzhashchikh transizomery: ispol´zovanie pal´movogo masla kak al´ternativnogo istochnika zhirov v SShA (Replacing fatty acids containing transisomers: Using palm oil as an alternative source of fats in the United States), Maslozhirovaya promyshlennost´ (Oil and fat industry), 2006, no. 1, pp. 24 – 26.
 8. Jean, T, Omega-3, act II. http://baking-management.com/healthy_baking/omega3-act2-0611
 9. Brooker, B.E., The role of fat in the stabilization of gas cells in bread dough, Journal of Cereal Science, 1996, Vol. 24. no. 3, pp. 187--198.
 10. Podmore, J., Baking fats, in The Technology of Cake Making, Ed. by A.J. Bent, London: Blackie Academic and Professional, 1997, pp. 25--47.
 11. Dremucheva, G.F., Zhirovye produkty dlya khlebobulochnykh i muchnykh kon-diterskikh izdelii (Fat products for baked and flour pastries), Khleboprodukty (Bread products), 2002, no. 8.
 12. Nechaev, A.P. and Kovalenok, A.V., Optimizatsiya zhirnokislotnogo sostava muchnykh konditerskikh izdelii (Optimizing the fatty acid composition of flour pastries), Kon-diterskoe proizvodstvo (Confectionary), 2006, no. 5, p.10.
 13. Vas´kina, V. and Vainshenker, T., Vliyanie rastitel´nykh zhirov na kachestvo pechen´ya (The effect of vegetable fats on baking quality), Khleboprodukty (Bread products), 2007, no. 12, pp. 56--57; 2008, no. 1, p. 62.
 14. Jill, I., Now Do Different Fats Affect Baking? http://www.madsci.org/posts/archives/1999-12/946517625.Ch.r.html
 15. Stauffer, C.E., Fats and Oils in Bakery Product.
 16. shttp://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4281709/84607_54.pdf
 17. Konova, N.I. and Renzyaeva, T.V., Vliyanie zhidkikh rastitel´nykh masel na kachestvo khleba iz pshenichnoi muki (The effect of liquid vegetable oils on the quality of wheat-flour bread), Konditerskoe i khlebopekarnoe proizvodstvo: spetsializironannyi buylleten´ (Confectionary and bread baking: A specialized bulletin), 2010, no. 7--8, pp. 28--30.
 18. Polandova, R.D., Kozyukina, O.Yu., and Erkinbaeva, R.E., Tekhnologii klebobu-lochnykh izdelii s udlinennymi srokami khraneniya (Bakery technologies with extended shelf life), Khlebopechenie Rossii (Russia´s bread baking), 2001, no. 5, pp. 16–17.
 19. Manley, D., Biscuit, Cracker and Cookie Recipes for the Food Industry, Cam-bridge: Woodhead, 2001; St. Petersburg: Professiya, 2003.
 20. Cauvain, S.P., Breadmaking processes in Technology of Breadmaking, Ed. by Cauvain, S.P. and Young, L.S., London: Blackie Academic and Professional, 1998, P. 18 - 44.
 21. Ingredient Spotlight: How Fats are Used in Baking. http://www.completelydelicious.com/2012/02/ingredient-spotlight-how-fats-are-used-in-baking.html
 22. Sarafanova, L.A., Pishchevye dobavki: entsiklopediya (Food Additives: An Encyclopedia), St. Petersburg: GIORD, 2003.
 23. Renzyaeva, T.V., and Poznyakovskii, V.M., Vzaimodeistvie sypuchego syr´ya i pishchevykh dobavok s rastitel´nym maslom (Interaction of free-running raw materials and food additives with vegetable oil), Khranenie i pererabotka sel´khozcyr´ya (Storage and processing of agricultural raw materials), 2009, no. 7, pp. 14--17.
 24. Renzyaeva, T.V., Dmitrieva, E.V., and Merman, A.D., Tekhnologiya proizvod-stva pechen´ya s zhidkimi rastitel´nymi maslami (Cookie technology using liquid vegetable oils), Konditerskoe Proizvodstvo (Confectionary), 2012, no. 1, pp. 16--19.
 25. Renzyaeva, T.V. and Merman, A.D., RF Patent No. 2459415, Byull. izobret. 2012, No. 24.
Как цитировать?
О роли жиров в выпеченных мучных изделиях. Foods and Raw Materials, 2013, vol. 1, no. 1, pp. 19-25
DOI
http://doi.org/10.12737/1513
Издатель
Кемеровский государственный университет
https://kemsu.ru
ISSN
2308-4057 (Print) /
2310-9599 (Online)
О журнале